Samorząd Uczniowski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

Mały Samorząd Uczniowski

WYNIKI GŁOSOWANIA DO MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Przewodniczącą została Izabela Kaleta z klasy 3a

Zastępca: Lars Woźniak z klasy 3b

Członkowie: Amelia Zawadka z klasy 3d
Monika Musiałkowska z klasy 3c
Staś Pupiec z klasy 3e

Opiekunowie Małego Samorządu Uczniowskiego:
Władysława Ryta, Joanna Ciosek oraz Marianna Kowalik-Świrska


Główne cele pracy Małego Samorządu Uczniowskiego:

 • wybranie najbardziej aktywnej i kreatywnej grupy dzieci - praca z nimi na rzecz szkoły,

 • wspieranie zaangażowania i pomysłów wychodzących z inicjatywy dzieci,

 • zintegrowanie uczniów klas I - III poprzez organizowanie na terenie szkoły i poza nią uroczystości, konkursów i imprez kulturalno - oświatowych

 • uczenie samorządności i aktywności na forum szkoły i poza nią

 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych

 • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole

 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych

 • realizowanie zadań związanych z edukacją patriotyczną, zdrowotną i ekologiczną

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

KLAS IV - VIII

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi

Postanowienia ogólne:

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 2. Władze Samorządu Uczniowskiego są wybierane przez uczniów klas IV-VI

 3. w demokratycznych wyborach poprzedzonych przedstawieniem

 4. własnych programów przez kandydatów.

 5. Celem działania Samorządu jest:

  • uczenie się demokratycznych form współżycia;

  • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;

  • uczenie się współdziałania w grupie, odpowiedzialności i tolerancji.

 6. Samorząd Uczniowski broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.

 7. Samorząd Uczniowski może powołać Sąd Koleżeński, którego skład jest ustalany przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Radę Samorzadu.

Władze samorządu w roku szkolnym 2021/2022

Przewodncząca:

Z-cy:

Skarbnik:

Sztandar:

Opiekunowie:

p.Katarzyna Bruhn, p.Agata Pracel, p.Joanna Wilk