DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

Szkoła Podstawowa nr 6 im.A.Majkowskiego w Rumi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi

DATY PUBLIKACJI:

Data publikacji strony internetowej: 16.04.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.11.2020 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

  • zamieszczone informacje w postaci załączników są w formie skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do publikacji informacji


Ułatwienia na stronie podmiotowej:

  • Zastosowano pogrubienie najważniejszych i kluczowych słów w tekście.

  • Zamieszczany tekst nie jest justowany do prawej.

  • Zastosowano nagłówki tekstu.

  • Ograniczono stosowanie pisania kursywą.

  • Wszystkie linki w serwisie prezentowane są w ten sam sposób

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ:

Oświadczenie sporządzono dnia: 12.11.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarek internetowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jacek Skorupka - kontakt_it@sp6rumia.edu.pl
Telefon (58) 671 01 50.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi mieści się w Rumi przy ulicy Sienkiewicza 30. Budynek posiada: 7 wejść w tym jedno wejścia z podjazdem dla osób na wózkach, toalety dla osób niepełnosprawnych windę, którą można dostać się na parter i I piętro i II piętro Na parkingu przed budynkiem wyznaczono miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi

Adres: 84-230 Rumia, ul. Sienkiewicza 30

Tel.: (58) 671 01 50

E-mail: sekretariat@sp6rumia .edu.pl

Strona internetowa: www.sp6rumia.edu.pl