REGULAMIN Publikowania prac

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

 1. Autor publikacji przekazuje SP6 Rumia materiały edukacyjne celem opublikowania ich w w/w Serwisie. Autor publikacji oświadcza, że wyraża zgodę na publikację przesłanych materiałów w Internetowym Serwisie SP6 Rumia

 2. Autor publikacji oświadcza, że nadesłane materiały są jego autorstwa.

 3. SP6 Rumia zobowiązuje się do ogólnodostępnego bezpłatnego zamieszczenia publikacji na stronie internetowej lub wewnętrznych zasobach danych na okres 2 lat]

 4. Autor publikacji oświadcza, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść publikacji oraz za naruszenie praw autorskich znajdujących się w niej treści i elementów.

 5. Autor publikacji oświadcza, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą.

 6. Autor publikacji zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 oraz Dz. U. z roku 2000, nr 12, poz. 136 i nr 50 poz. 580) na potrzeby SP6 Rumia

 7. Autor publikacji zgadza się bezwarunkowo na dalsze przetwarzanie i udostępnianie innym osobom publikacji w formie elektronicznej (np. przez umieszczenie na płycie kompaktowej i dalsze jej rozpowszechnianie) przez SP6 Rumia

 8. SP6 Rumia nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych materiałów oraz za naruszenie praw autorskich znajdujących się w nich treści i elementów .

 9. SP6 Rumia sobie prawo do dokonywania zmian edycyjnych w przesłanych materiałach (np. korekta ewidentnych błędów, zamiana formatu .doc na .html, .pdf lub .zip). Wszelkie zmiany poczynione przez redakcję mają na celu korzystne przedstawienie publikacji w Serwisie i nie oddziaływują na jej treść merytoryczną. SP6 Rumia zastrzega sobie prawo wyboru formatu, w jakim materiał zostanie opublikowany.

 10. SP6 Rumia zastrzega sobie prawo do usunięcia publikacji, szczególnie w związku z punktami 5 i 6 niniejszego Regulaminu.

 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 12. Nadesłanie pracy do publikacji w SP6 Rumia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.