Biblioteka

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

Witamy w naszej szkolnej bibliotece.

Tu warto i wypada bywać.

"Bez porządnej biblioteki w porządnej szkole porządnie uczyć się nie da"

cytat: Jadwiga Andrzejewska

Witamy na stronie Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi.

Znajdziecie tutaj informacje o działalności naszej biblioteki.

Zapraszamy

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK - godz. 8.00 - 16.00
PIĄTEK - godz. 8.00 - 14.00

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ośrodkiem edukacji, którego zadaniem jest służenie realizacji programu nauczania i wychowania oraz przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.

Biblioteka bierze udział w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły w stosunku do uczniów: kształcącej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej.

Głównym celem pracy jest przygotowanie uczniów do samokształcenia w dalszych etapach edukacyjnych.

Aktualności
Oto kilka danych statystycznych na temat naszej biblioteki:

 • czytelnicy- 1040

 • księgozbiór: książki-20430

 • dokumenty elektroniczne -109

czasopisma:

dla uczniów: "Świerszczyk", "Viktor Junior", "Kumpel","Odkrywca"

dla nauczycieli i rodziców: "Biblioteka w szkole", "Pomerania", "Wychowanie w przedszkolu", "Życie szkoły", "Świetlica w szkole",
"Biblioteka- szkolne centrum informacji"

Nauczyciele biblioteki:

mgr Marzena Zarach
mgr Maria Ropela

REGULAMINY:

Regulamin biblioteki

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie.

 2. Biblioteka czynna jest codziennie oprócz śród w dniach pracy szkoły.

 3. Książki wypożycza się bezpłatnie.

 4. Nie wolno przetrzymywać książek, bo czekają na nie inni.

 5. Książki należy szanować.

 6. W bibliotece obowiązuje cisza.

 7. Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki należy obowiązkowo zwrócić do biblioteki.

 8. Książkę zagubioną lub zniszczoną uczeń powinien odkupić.

Tryb postępowania w przypadku przetrzymywania książek wypożyczonych z biblioteki

Zapis w Statucie Szkoły w Rozdz. VI par. 33 - Obowiązki ucznia

 1. Łącznicy klasowi przekazują wychowawcom listę uczniów przetrzymujących książki.

 2. Wychowawca udziela upomnienia słownego.

 3. Uczeń ma 1 tydzień na oddanie książek

 4. Jeżeli tego nie uczyni otrzymuje uwagę do zeszytu uwag.

 5. Jeżeli uczeń na koniec roku szkolnego (po upomnieniach) nie rozlicza się z książek otrzymuje ocenę zachowania niższą od proponowanej.

Regulamin centrum informacji multimedialnej

 1. Ze stanowisk komputerowych centrum mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

 2. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.

 3. Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki.

 4. Z jednego komputera może korzystać jedna osoba.

 5. Komputer w centrum służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet i w zainstalowanych programach multimedialnych oraz do przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece.

 6. Przed przystąpieniem do pracy należy dokonać wpisu do zeszytu i sprawdzić stan sprzętu. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

 7. W centrum obowiązuje cisza. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

 8. Programy multimedialne udostępniane są jedynie na miejscu.

 9. Korzystać można jedynie z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

 10. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym.

 11. Użytkownik chcący korzystać z dyskietki lub płyty ma obowiązek zgłoszenia tego nauczycielowi.

 12. Nie wolno wykorzystywać komputera do gier.

 13. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.

 14. Z drukarki i skanera można korzystać wyłącznie pracując na komputerze w centrum, po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielowi.

 15. Wszelkie nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast.

 16. W przypadku stwierdzenia naruszenia Obowiązujących zasad nauczyciel ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

 17. Nie stosowania się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela.

 18. Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Szkoły.

WARTOŚĆ CZYTANIA - list do rodziców

Drodzy Rodzice.

Na pewno każdy z Państwa chce przekazać swojemu dziecku to, co najlepsze. Chce, aby dobrze się rozwijało, nie miało problemów w szkole. Aby tak się stało nie trzeba stosować różnorodnych nowoczesnych metod – trzeba skorzystać z najprostszego sposobu wpływającego na osobowość dziecka - należy zachęcić dziecko do czytania książek.

Wielu dorosłych ludzi choć umie czytać, nie czyta. Dlaczego? Ponieważ nawyk i potrzeba czytania muszą powstać w dzieciństwie. Czytanie książek jest zatem jedną pierwszych inwestycji w rozwój dzieci.

To właśnie w książkach Wasz maluch znajdzie wskazówki, w jaki sposób zbudować swój własny system wartości.

Czytanie książek ma również ogromny wpływ na sprawność czytania, a przede wszystkim na rozumienie tekstu. Czytanie ze zrozumieniem ma we współczesnym świecie znaczenie szczególne. Jego istotą jest zrozumienie treści, które polega na analizie znaczenia poszczególnych słów, wyrażeń, zdań. Dzieci, które opanowały technikę czytania i czytanie ze zrozumieniem, znacznie szybciej się uczą, lepiej i chętniej przyswajają różnego rodzaju informacje, dobrze czują się w szkole. Są też przygotowane do sprawdzianów w trakcie nauki w szkole i do sprawdzianu po klasie szóstej. Wyrabianie nawyku poprawnego, cichego czytania otwiera przed dzieckiem perspektywę systematycznego i skutecznego uczenia się i pogłębiania wiedzy. Wyposażenie dzieci w umiejętność efektywnego uczenia się i zapamiętywania sprawia, że ma on poczucie własnej wartości i podejmuje się coraz trudniejszych wyzwań. Bogaci zasób słownictwa, czyta teksty literackie i potrafi spędzać swój wolny czas w sposób twórczy i bezpieczny rozwijając wrażliwość estetyczną.

Mając na uwadze te fakty, chcemy zaprosić Państwa dzieci do regularnego wypożyczania książek w bibliotece szkolnej. Proponujemy również różnego rodzaju konkursy (między innymi Maraton Czytelniczy dla klas III i IV-VIII), podczas których można sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności. Staramy się wzbogacać księgozbiór biblioteki tak, aby był on atrakcyjny i spełniający oczekiwania Państwa i Państwa dzieci. Zachęcamy również państwa do współpracy, bo tylko wspólnymi siłami możemy osiągnąć sukces.

Nauczyciele biblioteki
mgr Marzena Zarach
mgr Maria Ropela

Konkursy i akcje:

 • Akcja "Powiększamy księgozbiór biblioteki szkolnej" odbyła się w styczniu 2020 r. podczas zebrań z rodzicami. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy włączyli się w akcję”Poszerzamy księgozbiór biblioteki”. Zebraliśmy 1472,27 zł, które przeznaczymy na zakup nowości wydawniczych.

 • Szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM".

 • Biblioteka szkolna cyklicznie organizuje wyjazdy do Ośrodka Czytelnictwa Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku.

 • Propagujemy koncerty muzyczne i przedstawienia teatralne wystawiane na terenie szkoły.

Zapraszamy do udziału w konkursach

1. Maraton Czytelniczy „Czytanie rozwija wyobraźnię" dla klas III (październik - maj)
2. Wielki Maraton Czytelniczy dla klas IV - VI
3. XVII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Twórczość jednego autora " dla klas IV(styczeń/luty 2021)
4. XXVI Konkurs Ortograficzny „Mały Mistrz Ortografii" dla klas II(maj/ czerwiec 2021)
5. Konkurs "Zakręcona zakładka do książki" dla klas II (kwiecień)
6. Najlepszy czytelnik dla klas I- VI(czerwiec 2021)
7. Najpiękniejszy zeszyt lektur" dla klas I- III(czerwiec 2021)
8. Konkurs pięknego czytania - kl.V

Imprezy czytelnicze

1. Uroczyste przyjęcie klas I w poczet czytelników

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś bliżej na temat tych konkursów, zajrzyj do biblioteki szkolnej,

Czekamy na Ciebie.

Maraton czytelniczy "czytanie rozwija wyobraznię"

CELE:

1. Krzewienie idei czytania książek.
2. Propagowanie czytelnictwa jako formy rozwoju osobowości ucznia.
3. Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
4. Promocja biblioteki.
5. Kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb czytelniczych.
6. Przygotowanie do sprawdzianu po klasie szóstej.

Konkurs trwa od października do kwietnia. Będzie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych- dla uczniów klas III. Uczniowie mają za zadanie przeczytać jedną, wskazaną przez nauczycieli biblioteki książkę. Na początku następnego miesiąca uczniowie piszą test sprawdzający znajomość i zrozumienie treści książki. W ten sposób zdobywają punkty, które podliczamy po ostatnim etapie. Zwycięzcy otrzymają nagrody.