SEKRETARIAT

Procedury

wnioski znajdują się w zakładce Sekretariat - dokumenty/druki do pobrania

W celu uzyskania duplikatu legitymacji szkolnej należy złożyć w sekretariacie szkoły wypełniony wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z załączonym aktualnym zdjęciem legitymacyjnym (wnioski z nieaktualnym wizerunkiem dziecka nie będą przyjmowane) oraz uiścić opłatę w kwocie 9 zł.

nr konta: 81 1160 2202 0000 0005 0428 4401 ; tytułem: "Duplikat legitymacji szkolnej"

W celu uzyskania duplikatu świadectwa szkolnego należy złożyć w sekretariacie szkoły wypełniony wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego oraz uiścić opłatę w kwocie 26zł.

nr konta: 81 1160 2202 0000 0005 0428 4401; tytułem: "Duplikat świadectwa szkolnego"


Podstawa prawna:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2008 r. (Dz. U. 67 poz. 412) zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności § 19 ust. 3:

Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu (tj. 26 zł).

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu (tj. 9 zł). Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej, kuratora oświaty lub inny organ dokonujący odpowiedniej czynności.";

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.).