Historia szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

Opublikowano: MZ, ADM 2020-11-30

Historia Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi

Uroczyste otwarcie naszej szkoły odbyło się 30 listopada 1960 roku w obecności przedstawicieli ówczesnych władz i społeczeństwa. Dzień ten został zapisany w pierwszej kronice szkoły: "Jest pogodny, jesienny dzień. Słońce pięknie oświetla mury dużego gmachu, a wiatr lekko porusza biało-czerwoną flagą, która po raz pierwszy załopotała na placu szkolnym. Dzieci ze wszystkich granic szkół naszego miasta zebrały się na placu, aby uczestniczyć w uroczystym otwarciu nowej szkoły - Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi".

W pierwszym roku naukę w placówce rozpoczęło w na naukę 640 dzieci. Pierwszym kierownikiem został mianowany Paweł Sędzicki, zaś jego zastępcą Kazimierz Bielecki. Grono pedagogiczne liczyło wówczas 15 nauczycieli. W budynku szkolnym mieściło się 15 sal lekcyjnych, w tym gabinet biologiczny, fizyczny, dwie pracownie robót ręcznych i sala gimnastyczna. Przez kolejne lata zwiększała się liczba uczniów i pedagogów.

W roku szkolnym 1966/67, w związku z reformą oświaty, po raz pierwszy opuścili szkołę absolwenci klas VIII. Nastąpiła także zmiana na stanowisku kierownika szkoły. Odszedł pan Paweł Sędzicki, a jego funkcję przejęła pani Elwira Korman. Powołano również nowych zastępców panią Aleksandrę Drozdowską i panią Henrykę Paszkiewicz. Kolejnym dyrektorem SP nr 6 był pan Marian Ślusarski, który ze szkołą związał się na wiele lat.

W roku szkolnym 1970/71 szkoła uroczyście obchodziła 10-lecie swego istnienia, przechodząc całkowicie na system klasopracowni. Utworzono nowe gabinety, zmodernizowano już istniejące. Praca odbywała się, podobnie jak obecnie, w systemie dwuzmianowym.

I tak mijały lata. Szkoła tętniła życiem. Miała swoje lepsze i gorsze dni, których treścią oczywiście były dzieci. Przez rok szkolny 1974/75 funkcję dyrektora szkoły sprawowała wspomniana już pani Aleksandra Drozdowska. Kolejnymi dyrektorami byli w latach 1975-82 p. Jerzy Kijak, w roku szkolnym 1982/83 p. Henryka Paszkiewicz, która powołała nowego zastępcę p. Wojciecha Tomczaka. W latach 1983-86 dyrektorował szkole p. Wojciech Sikorski, a w latach 1986 - 92 p. Edyta Łaszczyk.

Od 1992 r. do 1997 r. funkcję dyrektora pełnił p. Władysław Pleśniar. W roku 1997 wybrana została w drodze konkursu dyrektor pani Irena Krzemińska. Zastępcami początkowo byli: pani Henryka Paszkiewicz oraz pan Wojciech Tomczak.

Warto wspomnieć, że szczególnym dniem w historii naszej szkoły stał się 10 maja, który obchodzony jest jako Święto Patrona Szkoły, na pamiątkę nadania jej w roku 1986 imienia Aleksandra Majkowskiego - wielkiego syna ziemi kaszubskiej.

Szczególnym dniem w historii naszej szkoły stał się 10 maja, który obchodzony jest jako Święto Patrona Szkoły, na pamiątkę nadania jej w roku 1986 imienia Aleksandra Majkowskiego wielkiego syna ziemi kaszubskiej.

Wraz z upływem czasu zmieniło się otoczenie szkoły. W roku 1992 zaadaptowany został do celów dydaktycznych tzw. "pawilon", a w roku 1999 przejęty budynek szkolny po dawnej SP nr 3 mieszczący się przy ul. Grunwaldzkiej 57. Odbywały się tam zajęcia edukacji wczesnoszkolnej. Rok 1999 to również zmiany rejonizacji naszej szkoły, którą wymusiła na nas ówczesna reforma oświaty. Do obwodu szkoły została włączona część dotychczasowego obwodu SP nr 8. Także w 1999 roku jako jedyna szkoła w Rumi utworzyliśmy klasę integracyjną. Nastąpiły również zmiany personalne. Powołani zostali wicedyrektorzy szkoły w osobach pani Renaty Jaroń i Ireny Łukaszewicz, która do dziś pełni tę funkcję. 1 października 1999 roku szkołę pożegnała długoletnia wicedyrektor pani Henryka Paszkiewicz, która odeszła na zasłużoną emeryturę.

Rok 2001 przyniósł kolejne zmiany. Na zastępcę dyrektora została powołana pani Kazimiera Brodecka.

Lata po roku 2000 to już czas „wychodzenia” poza mury szkoły i początek tworzenia przeróżnych inicjatyw, konkursów i projektów. Od roku 2004 na stadionie w Rumi odbywają się organizowane przez naszą szkołę zawody lekkoatletyczne dla dzieci z niepełnosprawnością pod hasłem „Przez ruch do zdrowia”. Turniej w swym założeniu działa i działał na zasadzie paraolimpiady. Współorganizatorami zawodów jest Urząd Miasta w Rumi oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi. A w 2009 roku z powstaje szkolny teatr, który z czasem przyjmuje nazwę Teatralna Szóstka i który istnieje po dzień dzisiejszy.

W roku 2005 stanowisko zastępcy dyrektora szkoły obejmuje pani Anna Dybikowska, która wspiera naszą placówkę w działaniach związanych z zarządzaniem oświatą. Natomiast w roku 2010 została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora szkoły pani Beata Połomska- Formella, która razem z panią Ireną Łukaszewicz i panią Anną Dybikowską pełnią do dziś stanowiska wicedyrektorów.

Szkoła tętni życiem i nie wiadomo kiedy mija 50 lat jej istnienia. Ten dzień zapamiętano w ten sposób: „10 maja 2011 r. setki sympatyków rumskiej „6” wypełniło aulę MOSiR-u podczas finałowej gali z okazji 50-lecia szkoły. Majowa gala w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wieńcząca obchody jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi była wydarzeniem niecodziennym, na miarę hollywoodzkich uroczystości. Ten zjawiskowy, muzyczno-słowny, wspomnieniowy spektakl poprowadziła Bożena Sobolewska, polonistka i pomysłodawczyni jubileuszowej gali oraz Wojciech Tomczak, emerytowany matematyk i były wicedyrektor szkoły. To był niezapomniany dzień dla całej społeczności „Szóstki”. Przygotowany przez nauczycieli folder z okazji 50-lecia SP nr 6 oraz szkic refleksyjno - wspomnieniowy pt. „Refleksje o Szóstce” był okazją do wspomnień absolwentów i nauczycieli o szkole, do odnalezienia siebie sprzed lat.” (A.G.)

Obecnie skład dyrekcji szkoły przedstawia się następująco:

Dyrektor Szkoły - Aleksandra Brunat

zastępcy:

 • Anna Dybikowska

 • Irena Łukaszewicz

 • Beata Połomska - Formella

Szkoła „żyje”, a z nią od wielu lat działały i nadal działają z dużymi już tradycjami organizacje uczniowskie, między innymi samorząd szkolny klas młodszych i starszych, liczne koła zainteresowań, w ramach których uczniowie pogłębiają swoją wiedzę i rozwijają zdolności. Jesteśmy również organizatorami wielu projektów oraz konkursów międzyszkolnych i powiatowych. Efektem pracy pedagogów z dziećmi są liczne laury na olimpiadach, konkursach międzyszkolnych, zawodach sportowych i przeglądach teatralnych. Oto najważniejsze z nich:

 • Rodzic na 6

 • Uczestnictwo w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

 • Gazetka szkolna „Kleksik”

 • Koło krajoznawczo-turystyczne

 • Zespół “Kantele”

 • Zespół kaszubski ‘Iskierki”

 • Teatr szkolny „Teatralna Szóstka”

 • Festyny szkolne odbywające się we współpracy z Radą Rodziców

 • Wolontariaty

 • Powiatowy Konkurs Ortograficzny Klas III (wcześniej działający jako Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Małego Trójmiasta Kaszubskiego)

 • Międzyszkolny Konkurs Poprawnej Polszczyzny „ Z polszczyzną za pan brat”.

 • Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Jednego Autora

 • Koncerty muzyczne Biura Koncertowego MUSICA VIVA w Gdańsku

 • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „ Hej, Kaszuby jak Wy cudne” i wiele innych.

1 września 2012 roku to również szczególna data w historii „Szóstki”. W tym dniu 815 uczniów przywitało nowy rok szkolny w nowej, rozbudowanej i kolorowej szkole.

Mijały kolejne lata życia szkoły. W roku 2013 odbyły się uroczystości związane z 15-leciem integracji w SP6. Wówczas po raz pierwszy staliśmy się organizatorami konferencji „Integracja w edukacji- poszukiwanie rozwiązań. Zresztą idea szeroko pojętej integracji z roku na rok coraz bardziej staje się ważną częścią misji szkoły. Przyświeca nam ważna myśl mówiąca o tym, że „Wszyscy jesteśmy tacy sami, mamy takie same serca. Tylko od nas zależy jakich będziemy dokonać wyborów”.

W roku 2015 po wielu latach pojawiły się ponownie klasy siódme. Reforma oświaty pozwoliła nauczać w systemie funkcjonującym przed powstaniem gimnazjów. Znów mogliśmy uczyć i wychowywać młodzież z klas siódmych i ósmych.

21 czerwca 2017 roku, po dwudziestu latach urzędowania, na emeryturę odchodzi pani dyrektor Irena Krzemińska, a we wrześniu tego samego roku dyrektorem szkoły zostaje wieloletni jej nauczyciel - pani Aleksandra Brunat.

W roku 2019 odbył się po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty, którego wyniki w sporej części decydują o przyszłości naszych absolwentów.

Teraz żyjemy w roku 2020. Roku, w którym świat się na moment zatrzymał. Szkoła trafiła na dłuższą chwilę do domów uczniów i wspólnie z nimi i rodzicami, staraliśmy się stworzyć jak najlepsze warunki do nauczania zdalnego. Obecnie uczy się w “Szóstce” 901 uczniów, a 131 nauczycieli dba o ich rozwój i edukację.

Rok 2020 to również 60. rocznica powstania szkoły, Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi, szkoły, która nie tylko naucza, ale stara się w każdym młodym człowieku zobaczyć to co najlepsze i najpiękniejsze, by kiedyś mógł z dumą powiedzieć: „ To była moja szkoła”.


tekst: M. Bochniak, A. Gliszczyńska - Żywicka