O NAS

Witamy serdecznie.

Bardzo cieszymy się, że nas odwiedziliście!

W naszej szkole są klasy integracyjne, dzięki czemu mogą do nas uczęszczać także dzieci niepełnosprawne. Jesteśmy szkołą Dobrych Manier, dlatego ważna jest dla nas kultura osobista i umiejętność odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach.


MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W RUMI

Kształcenie i wspieranie w wychowaniu:

 • człowieka kulturalnego,

 • wyposażonego w wiadomości i umiejętności pozwalające na kontynuowanie nauki na dalszych etapach edukacyjnych,

 • otwartego na zdobywanie i pogłębianie wiedzy,

 • wrażliwego na otaczający go świat,

 • odważnie i mądrze korzystającego ze zdobyczy cywilizacji,

 • a jednocześnie ceniącego wartość rodziny,

 • kochającego swój naród i swoją Ojczyznę z jej wspaniałymi, chociaż trudnymi dziejami, umiejącego czerpać z jej duchowego bogactwa wzorce do naśladowania.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 1. Stwarzanie uczniom warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego oraz nabycia umiejętności kluczowych niezbędnych do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

 2. Nauczenie młodego człowieka uczenia się prowadzącego do odkrywania wartości nauki.

 3. Wspieranie ucznia zdolnego, rozwijanie zainteresowań wychowanków, promocja ich talentów oraz rozbudzanie kreatywności poprzez umożliwianie im dostępu do różnego rodzaju zajęć dodatkowych, motywowanie do udziału w konkursach i projektach.

 4. Wychowanie do poszanowania integralności drugiego człowieka, tolerancji i wrażliwości wobec ludzi, zwłaszcza niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących.

 5. Kształcenie umiejętności prowadzenia dialogu i sztuki kompromisu. Promowanie uczciwości, prawdomówności i rzetelności.

 6. Systematyczna praca nad poprawą zachowania i kulturą słowa.

 7. Rozbudzanie i kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci, poszanowanie wartości etycznych.

 8. Wzmacnianie u uczniów tożsamości Europejczyka poprzez edukację językową i wymianę międzynarodową.

 9. Wdrażanie uczniów do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji sprzyjających zdrowiu i życiu w harmonii z otaczającym środowiskiem.

 10. Konstruktywna współpraca z rodzicami. Dążenie do ich aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

 11. Przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony Internetu. Wychowanie świadomego odbiorcy masmediów.

 12. Dbałość o bezpieczeństwo i przyjazną atmosferę w szkole.

 13. Ustawiczne samokształcenie i doskonalenie kadry pedagogicznej.

Szkoła w liczbach:

rok szkolny 2021/2022

liczba oddziałów 42

--- ---

Certyfikaty SP6