Przedszkole

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

8.00–13.00 Realizacja Podstawy Programowej

6.30-7.30 Schodzenie się dzeci.

Zajęcia opiekuńcze. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Inicjowanie rozmów z dziećmi. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne.

7.30-8.20 Zajęcia grupowe i indywidualne:

  • religia wg harmonogramu

  • korzystanie z gier i układanek stolikowych,

  • zabawy ruchowe, integrujące grupę, w kole lub przy muzyce,

  • utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,

  • zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,

  • czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę, praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dziećmi zdolnymi, ćwiczenia poranne, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę),

  • porządkowanie sali,

8.20-9.00 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne i samoobsługowe. ŚNIADANIE

Śniadanie. Eksponowanie pracy dyżurnych. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

9.00-10.30 Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową.

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć programowych, sprzyjających rozwijaniu aktywności społecznej, poznawczej, językowej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej; zajęcia gimnastyczne.

10.30-10.45 II śniadanie

(owoc, warzywo, produkt mleczny) realizacja programu Przedszkole z witaminą.

10.45-11.45 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na zewnątrz. POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU.

(nauka ubierania się, wiązania butów, zapinania guzików, suwaków).

Zajęcia w ogrodzie i na placu zabaw: zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu terenowego, spacery, wycieczki - poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego. Zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące (podczas sprzyjającej pogody).

Podczas niesprzyjającej pogody – zajęcia przyrodnicze, zajęcia sportowe, zabawy swobodne lub praca indywidualna w sali przedszkolnej, sali gimnastycznej bądź na holu. J. angielski wg harmonogramu.

11.45-12.30 Przygotowanie do obiadu.

Czynności higieniczne. Dalszy ciąg prac dyżurnych - nauka nakrywania stołów. Pełnienie dyżurów przy posiłkach. OBIAD. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kultu-ralne zachowanie się przy stole.

12.30-14.00 Relaks.

Słuchanie bajek, muzykoterapia, bajkoterapia. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Gimnastyka korekcyjna, zajęcia rytmiczne, zajęcia taneczne, zajęcia logopedyczne. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy tematyczne.

14.00-14.30 Zabawy dowolne

według wyboru dzieci, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela.

14.30-15.00

Zabiegi higieniczne.Podwieczorek-kultura spożywania posiłków. PODWIECZOREK

15.00-17.00 Zabawy

inspirowane przez wychowanków, pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe. Praca indywidualna i grupowa z dziećmi; zajęcia rozwijające i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Rozchodzenie się dzieci do domu.

UWAGA!!!

Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji tematu.