Logopeda

dla rodziców

Logopedzi w naszej szkole

mgr Paula Janaszkiewicz

mgr Alina Bujak

Zadania logopedy w szkole

• diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów,

• prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów

i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń,

• podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,

• wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Diagnoza logopedyczna

Każdego roku we wrześniu odbywają się w szkole badania logopedyczne wszystkich nowych uczniów. Po zdiagnozowaniu u dziecka zaburzenia mowy logopeda przekazuje pisemną informację dla rodzica. Dzieci, których rodzice wyrażą zgodę zostają objęte terapią logopedyczną.

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie albo w grupach 2-3 osobowych. Na zajęciach wykorzystywane są metody dydaktyczne oparte na zabawie oraz nowoczesne formy terapii multimedialnej. O zakończeniu terapii logopeda decyduje w momencie wyeliminowania u dziecka zaburzenia mowy.

Współpraca z rodzicami w terapii logopedycznej

Rolą logopedy w kontakcie z rodzicami jest pokazanie im, jak wspierać dziecko w usprawnieniu jego mowy, komunikacji i jak pomagać w usuwaniu wady wymowy.

Rodzice powinni włączyć się w terapię i wspierać dziecko, przypominać mu o ćwiczeniach i wspólnie je z nim wykonywać. W tym celu logopeda po każdych zajęciach zapisuje w zeszycie ucznia zestaw ćwiczeń jakie powinien wykonywać codziennie do kolejnego spotkania. Brak ćwiczeń to brak postępów w terapii.

Kiedy rodzice wypełniają zalecenia specjalisty, terapia przynosi lepsze rezultaty i może być wcześniej zakończona. Tylko wtedy logopeda może wziąć odpowiedzialność za rezultaty swoich działań, ponieważ jednym z warunków sukcesu w terapii logopedycznej jest aktywny udział rodziców i ich praca z dzieckiem w domu.

Formy kontaktu logopedy z rodzicami:

• osobiste spotkania w szkole (w czasie pracy logopedy i podczas konsultacji),

• korespondencja w zeszycie do zajęć logopedycznych lub w dzienniczku.

Celem spotkań logopedy z rodzicami jest:

• omówienie stanu mowy dziecka,

• przeprowadzenie wywiadu na temat rozwoju psychoruchowego dziecka, rozwoju jego mowy i dotychczasowych usprawnień – przede wszystkim logopedycznych,

• skierowanie do innych specjalistów,

• zapoznanie z przewidywanymi etapami terapii, ćwiczeniami i sposobem pracy logopedy z dzieckiem,

• omawianie przebiegu terapii: funkcjonowania dziecka na zajęciach, jego postępów i trudności, wątpliwości rodziców, sukcesów dziecka i cennego wkładu rodziców.

Korzyści włączenia się rodziców w terapię:

• poprawa artykulacji,

• większa wyrazistość i zrozumiałość mowy,

• poprawa techniki czytania i pisania,

• lepsze funkcjonowanie w grupie rówieśniczej,

• w dalszej przyszłości sukces zawodowy.