Zajęcia

od 25 maja 2020

Dokumenty do pobrania

Opublikowane 2020-05-21 ADM

INFORMACJA DLA RODZICÓW i OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Szanowny Rodzicu, Opiekunie pamiętaj o Twoich obowiązkach wynikających z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


Świetlica czynna od 6.30-16.30 pon-pt

  • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający uczniów do i ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

  • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedsionka szkoły – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

  • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

  • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

  • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

  • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

  • Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu lub zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos.

  • Rodzice niezwłocznie odbierają ze szkoły dziecko z objawami chorobowymi.

  • Rodzice informują dzieci o zachowaniu zasad bezpieczeństwa wynikających ze stanu epidemicznego.

  • Rodzice zapewniają uczniom napoje i wyżywienie.