SEKRETARIAT

Nabór Pracowników ogłoszenia

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

data ogłoszenia

treść ogłoszenia

2019-11-22

opublikował: ADM

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : REFERENT

w Szkole Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi ul. Sienkiewicza 30 (zatrudnienie od 07.01.2020)

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Podstawowe obowiązki:

 1. Czas pracy 40 godz. tygodniowo ( cały etat)
 2. Praca w sekretariacie szkoły. Obsługa interesantów i udzielanie informacji.
 3. Prowadzenie bieżącej dokumentacji szkolnej oraz przestrzeganie w pracy ustaleń instrukcji kancelaryjnej, a w szczególności klasyfikacji akt spraw zgodnie z ustaleniami.
 4. Prawidłowa i zgodna z obowiązującymi przepisami archiwizacja dokumentacji szkoły.
 5. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowym obiegiem korespondencji w tym:
 • przyjmowanie i rozdział nadchodzącej korespondencji,
 • rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących wg obowiązujących zasad,
 • wysyłanie korespondencji, również elektronicznej
 • prowadzenie na bieżąco dziennika korespondencji.
 1. Wystawianie różnych druków i zaświadczeń oraz dokonywanie prolongaty legitymacji szkolnych w terminie.
 2. Przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy służbowej i o ochronie informacji niejawnych.
 3. Przestrzeganie zasad oszczędności w gospodarce kancelaryjnej, zasad poufności i ochrony danych osobowych oraz zasad etyki zawodowej.
 4. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły i Sekretarza Szkoły.

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie z zakresu administracji, ekonomii lub pokrewne tzn. o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku,
 • bieżąca znajomość wszystkich przepisów oświatowych i instrukcji dotyczących spraw związanych z obsługą, prowadzeniem sekretariatu i umiejętność praktycznego ich zastosowania
 • praktyczna znajomość pakietu Microsoft Office,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych,
 • osoba sumienna, skrupulatna, obowiązkowa i terminowa, spokojna, uczciwa, potrafiąca pracować pod presją czasu oraz w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • staż pracy na stanowisku biurowym – min. 2 lata pracy,
 • mile widziane doświadczanie w jednostce budżetowej, znajomość programów SIO, Vulcan, ProgMan, Librus,

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • list motywacyjny napisany odręcznie,
 • CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i dodatkowe umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi lub przesłać pocztą na adres Szkoła Podstawowa nr 6, 84-230 Rumia, ul. Sienkiewicza 30, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referent” w terminie do dnia 10 grudnia 2019r. /nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP/

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rumi, stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi oraz na tablicy informacyjnej SP6 w Rumi.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w celu przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegną zniszczeniu”.

Dyrektor szkoły

mgr Aleksandra Brunat

KLAUZULA INFORMACYJNANa podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi, ul. Sienkiewicza 30 reprezentowana przez Panią Aleksandrę Brunat, dyrektor szkoły.2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Krzysztof Filc (adres kontaktowy – krygdy@vp.pl).3. Celem przetwarzania danych osobowych aplikujących o pracę jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji, zaś podstawą prawną przetwarzania jest Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ze zm. oraz, w przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z przepisów prawa, zgoda. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest obowiązkowe.4. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.5. Nie przewiduje się przekazywania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.6. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie przewiduje się profilowania.7. Dane osobowe przetwarzane są na czas realizacji celu, czyli trwania rekrutacji lub do czasu wycofania zgody.8. Prawa wynikające z RODO: ochrona danych osobowych, uzyskanie informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ograniczenie przetwarzania oraz powiadomienie każdego odbiorcę o sprostowaniu, usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania.9. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody - prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wysłania stosownego żądania na adres e-mail lub adres pocztowy administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora.10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji zadania.